T.O.K.Y.O. C.U.T.I.E.S.


OshareDan

Makoto, Emiko & Remiko

met @ Shibuya on a wednesday nightU-koh my homeboy

my pal + html partner U-koh Hirano-san